Web Title:海東國小家長會網站海東國小家長會網站

108學年度家長會

108 學年度家長會會長、副會長、常委、委員 名單
 

 • 會長   吳盈憲

 • 副會長  
  尤O偉、莫
  O基、陳O凱、陳O凱、王O智、黃O利、施O
  O賢、李O貴、黃O鴻、李O源、戴O勳、林O

 • 常委  
  O仁、吳O清、蕭O興、羅O穗、陳O達、姜O

 • 委員
  O君、郭O欣、郭O綸、陳O怡、葉O南、高O欣、陳O
  O鑫、洪O隆、吳O憲、傅O敏、顏O佑、曾O良、吳O
  O揚、王O怡、江O煌、馬O云、林O亮、楊O櫻、王O
  O凡、周
  O盈、李O靜、施O乾、林O磚、許O緯、陳O
  O勳、周O志、馬O炎、陳O文、游O偉、楊O維、吳O
  O真、邱O文、陳O坤、謝O真、方O期、林O山、陳O
  O芬、謝O達、李O進、高O傑、胡O彬、吳O榮、胡O
  O寶、黃O洺、李O瑄、陳O福、吳O展、楊O輝、陳O
  O仁、唐O祥、徐O伶、蔡O如、陳O輝、黃O琪、顏O
  O男、陳O聰、譚O安、林O瑾、蘇O偉、陳O彬、薛O
  O誼、陳O月、何O靜、吳O勳、莊O銘、林O芳、王O
  O云、吳O廷、蔡O梅、李O欣、賴O冠、蕭O惠、張O
  O富、郭O

 

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20

1080424家長會生態講座

QRCode

QR Code

懸浮微粒 (pm2.5) 預報